Betingelser

1. Abonnement

Nærværende abonnementsbetingelser gælder både for erhvervsdrivende og offentlige institutioner. Der sælges ikke til private personer.

Abonnementet forudfaktureres, medmindre andet er aftalt, for et år ad gangen og kan til enhver tid opsiges af kunden skriftligt med 30 dages varsel inden udløb af en periode, hvorefter infoSTICK fremsender en bekræftelse. Der tilbagebetales ikke differencer i en allerede påbegyndt abonnementsperiode.
Abonnementet løber fra oprettelse 12 måneder frem. Herefter forlænges abonnementet automatisk hver 12. måned til en ny abonnementsperiode.

Fortrydelsesret:
Fortrydes et køb betragtes dette som et fejlbestilt abonnement og håndteres derfor som et fejlbestilt abonnement. Fejlbestilte abonnementer refunderes ikke, og restbeløb for resterende periode ved opsigelse af abonnement refunderes heller ikke.

Et abonnement kan til enhver tid ændres til en anden type. Eventuel forudbetalt beløb modregnes ny kostpris. Der tilbagebetales ikke differencer til billigere abonnementer i en allerede påbegyndt abonnementsperiode.
Ændring af et abonnement til et andet abonnement kan kun ske og være gældende fra næstkommende måned. Abonnementer kan til enhver tid ændres uden administrationsgebyr.

Ved brud på nærværende betingelser kan infoSTICK uden varsel lukke et abonnement øjeblikkeligt. Skriftlig opsigelse fremsendes herefter til kunden.

Gene af andre abonnenter og overtrædelse af nærværende betingelser vil blive betragtet som misbrug af infoSTICKs ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning, samt opsigelse af et abonnement. infoSTICK er i ethvert henseende suveræne i definitionen af misbrug.

Ønsker infoSTICK at opsige et abonnement uden brud på nærværende betingelser kan dette ske med 30 dages skriftlig varsel, restance svarende til resterende abonnement tilbagebetales til kunden.

Kunden er forpligtet til selv at holde infoSTICK informeret om firmaadresse/bopæl samt e-mail adresse og yderligere kontaktinformation til brug ved fakturering og generel henvendelse.

infoSTICK forbeholder sig retten til, at begrænse adgangen til berørte services, hvis et tilgodehavende ikke indbetales til retmæssigt forfald. Genåbning af berørte services kan pålægges administrationsgebyr.

Alle priser på denne hjemmeside er angivet eksklusiv moms. Beløb opkræves med 25 % dansk moms.
Der tages forbehold for prisændringer. Ændringer i priser skal meddeles kunden inden opsigelsesvarslet.

2: Drift

infoSTICK forbeholder sig ret til at begrænse de udbudte IT-services anvendelsesmuligheder af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager. Dette kan ske uden varsel. infoSTICK forpligtiger sig til at udsende driftinformation til kunden hurtigst muligt omkring såvel permanente som midlertidige begrænsninger.

infoSTICK tilstræber, at IT-services er i drift 24 timer i døgnet, 365 dage om året. infoSTICK er berettiget til at afbryde driften ift. IT-services, når særlige tekniske forhold, herunder vedligeholdelse og reparation, gør det nødvendigt.

infoSTICK forbeholder sig ret til at analysere ind- og udgående trafik for spor efter brud på sikkerheden i kundens afvikling af IT-services. infoSTICK gennemsøger proaktivt servere og datagrundlaget for IT-services for spor efter kompromitterende aktivitet med det formål at værne kunden og andre kunder mod skader på IT-services hos infoSTICK.
infoSTICK foretager backup af data én gang i døgnet til brug for eventuel reetablering. Backup omfatter filer og databaser i én revision per døgn i de sidste 90 dage.

2.1: Diskplads, dataindhold og trafik

infoSTICK tillader generelt enhver form for information og data, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning, dog med undtagelse af pornografisk materiale, som ikke må forefindes på infoSTICKs serversystemer.

Kunden forpligtiger sig til ved indgåelse af abonnementsaftale om køb af IT-services hos infoSTICK at oplyse om særlige behov for trafik og serverkapacitet. Såfremt kunden ikke oplyser om særligt krævende kampagner, planlagte dataoverførsler eller andre kendte parametre, forbeholder infoSTICK sig ret til at begrænse kundens trafik ved hel eller delvis nedlukning af kundens IT-services.

Det påhviler kunden at sørge for overholdelse af regler om diskplads, dataindhold og trafik. Misligholdelse fører til hel eller delvis lukning af kundens IT-services, og ved særlig grov overtrædelse opsiges og lukkes kundens abonnementer hos infoSTICK uden varsel.

3: Support

infoSTICK yder support efter gældende timepris på systemet. Ved fejl på systemet faktureres supporten ikke.

4: Ansvar

Det er kundens eget ansvar, at lovligheden af det på infoSTICKs servere lagrede materiale følger infoSTICKs regler for dataindhold. infoSTICK fralægger sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte/indirekte tab. Dette gælder uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang til systemet eller udeblivende levering af bestilte IT-services/serviceydelser eller andre forhold hos infoSTICK.

infoSTICK kan af kunden ikke drages til ansvar for funktioner i delt kildekode i delt hostingmiljø eller andet anvendt programmel i de udbudte IT-services. Herunder hører eventuelle skader, datatab, tabt arbejdsfortjeneste, tab af arbejdstid eller lignende som følge af såvel korrekt anvendte værktøjer, soft- og hardwarefejl som fejlkonfigurationer.

Omkostninger til udbedring af skader som følge af kundens overtrædelse af betingelserne pålægges kunden at afholde. Dette omfatter også infoSTICKs tidsforbrug til den til enhver tid gældende timepris for support hos infoSTICK.

5: Registrerede kundedata

infoSTICK videregiver ikke kundedata og logindata til tredjepart. Kunden skal selv videregive information, f.eks. i forbindelse med eksterne konsulentydelser.

6: Ændring af betingelser

infoSTICK forbeholder sig ret til løbende at ændre de i ovenstående gældende betingelser med 1 måneds varsel. Ændringer i betingelserne vil blive offentliggjort på infoSTICKs website.

Nærværende betingelser er sidst opdateret d. 01/01 2014.

7: Virksomheden

Virksomheden bag denne hjemmeside er:
infoSTICK
Vendelbo ApS
Vindinggård Ringvej 1
7100 Vejle
CVR-nr.: 30354206
Telefonnummer: 6915 3002
E-mail-adresse: mail@infostick.net